Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλίων του δήμου Καλαμάτας για το έτος 2021, προϋπολογισμού 335.921,70 € ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12-04-2021 και η ώρα έναρξης η 11.00π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 25-04-2021και ώρα λήξης 15.00μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 70.02.6162 του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 755/21 απόφαση του Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης

Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/04/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ KAI 12 MIΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ

Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Καλαμάτας για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως «πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις»
Οι ακτές του Δήμου Καλαμάτας που θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.1α του Π.Δ. 71/2020 και στο άρθρο 16 του Ν 4676/2020 – ΦΕΚ 67/Α/19-3-2020
είναι οι εξής:

Α) Ανατολική Παραλία, μήκους 2.200 μ. (6 βάθρα)
Β) Αλμυρός, μήκους 530 μ. (2 βάθρα)
Γ) Μικρή Μαντίνεια, μήκους 770 μ. (2 βάθρα)
Δ) Δυτική παραλία (Κορδίας) 650 μ. (2 βάθρα)

Σύνολο Ναυαγοσωστικών βάθρων: δώδεκα (12)

Διάρκεια σύμβασης: 01-06-21/30-09-21

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την προκήρυξη- διακηρυξη εδώΤο διαβάσαμε εδώ