1) Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η έβδομη (7η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 26-5-2021 και ώρα 19.00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος.

Λήψη απόφασης για έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, οικονομικού έτους 2020.

2) Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η όγδοη (8η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 26-5-2021 και ώρα 19.30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων.

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης (1ο αίτημα) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2021.

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 36.490,00€ της B΄ δόσης των ΚΑΠ έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

5. Λήψη απόφασης για την προσωρινή παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μαρκοπούλου».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση γνωμοδότησης επί του φακέλου της ΜΠΕ με τίτλο: «Μελέτη Διευθέτησης Ρέματος Μαρκόπουλου».

8. Λήψη απόφασης για πρόθεση μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης παλαιών αποξηλωμένων φωτιστικών σωμάτων (ΣΚΡΑΠ).

10. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

11. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με το φιλοζωικό σωματείο Μαρκοπούλου «ΜΕΡΙΜΝΩ».

13. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα παράτασης του προγράμματος των εργαζομένων, που έχουν προσληφθεί στις υπηρεσίες του Δήμου Μαρκοπούλου, μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

14. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί των οδών Γ.Πίνη, Αρτέμιδος και Εφέδρων Πολεμιστών, Μαρκόπουλο.
15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 31,16 τ.μ. για το περίπτερο που βρίσκεται στη θέση Λ. Σουνίου και Νικ. Σουλιώτη, στο Μαρκόπουλο.
16. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 19,80 τ.μ. με σκοπό την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται επί της οδού Ερμού και Ρεμπούσκου, στο Ο.Τ. 107, της 1ης Π.Ε. Μαρκοπούλου.
17. Λήψη απόφασης για την κατασκευή κεκλιμένου επίπεδου πρόσβασης (μεταλλικής ράμπας) για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, επί του πεζοδρομίου, έμπροσθεν της εισόδου του ΚΑΠΗ, στην συμβολή των οδών Παπαβασιλείου και Γκλιάτη στο Ο.Τ. 114, στο Δήμο Μαρκοπούλου.
18. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου και εγκατάστασης πινακίδων οδικής σήμανσης σε ιδιωτική σταυλική εγκατάσταση, που βρίσκεται στην περιοχή Πούσι Ρι – Άγιος Αθανάσιος – Μαζαρέκο, της κτηματογραφικής περιφέρειας του Δήμου Μαρκοπούλου.
19. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 681403, στο Ο.Τ. Γ1027, της 4ης – 5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.
20. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 621605, στο Ο.Τ. Γ531, της 4ης – 5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.
21. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 454 με κωδικούς 030604, 030605 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
22. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 631018 στο Ο.Τ. Γ752 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
23. Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία ή μετονομασία οδών πόλεως και οικισμών.

24. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).
25. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).
26. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ