Οι αιτήσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2022. Οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 12 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,

  1. είτε ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρµα της ιστοσελίδας του Δήµου (https://www.larissa.gov.gr/) και ειδικότερα στο µενού: e-Υπηρεσίες>Τµήµα Προσωπικού>Αιτήσεις για τη ΣΟΧ3/2021 ανακοίνωση.

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο υποψήφιος:

  • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
  • επιλέγει από το αριστερό μενού: «Οι Αιτήσεις μου»,
  • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη/ υποψηφίου με τους κωδικούς TAXISNET
  • επιλέγει: «Εισαγωγή»

Στο πεδίο Κατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Προσωπικού και στο πεδίο Υποκατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Προσωπικού-ΣΟΧ3/2021.

Συμπληρώνει όλα τα πεδία με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *).

Στα Συνοδευτικά Δικαιολογητικά επιλέγοντας κάθε γραμμή και πατώντας Επεξεργασία, επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων και ιδιοτήτων του, κ.λ.π), σύμφωνα με την ανακοίνωση και το σχετικό με αυτή παράρτημα του ΑΣΕΠ σε μορφή pdf.

Επιλέγοντας, π.χ. την 1η γραμμή “Αίτηση (Έντυπο ΣΟΧ5 ΑΣΕΠ)” και πατώντας Επεξεργασία, επισυνάπτει το έντυπο της αίτησης κ.ο.κ..

Ο υποψήφιος μπορεί να ομαδοποιήσει (σε μια ή περισσότερες κατηγορίες) τα δικαιολογητικά του και να τα επισυνάψει στα Συνοδευτικά Δικαιολογητικά.

2. είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήµος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούµη 1, 41222-Λάρισα, απευθύνοντάς στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού – Τµήµα Προσωπικού υπόψιν κας Αναστασίου Ν. και κου Βαρβαρέσου Ζ. (τηλ. επικοινωνίας:2413500242-2413500341).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩΤο διαβάσαμε ΕΔΩ