Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:

– την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,

– τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,

– την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

Σας προσκαλούμε, στην 6η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00′ μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΑΓ 463/26-11-2021 στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, Αγωγή του Β.Σ., στρεφόμενη κατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στη συζήτηση των με αρ. εισαγωγής ΠΡ233/16-9-2019 και ΠΡ234/16-9-2019 προσφυγών των Κ.Π. και Ι.Π., στρεφόμενων κατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΠΡ258/11-11-2019 προσφυγής του Α.Γ., στρεφόμενη κατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΜΤΝ175/10-12-2021 αγωγής των Ν.Γ. κλπ, στρεφόμενη κατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού 1 Αξιολόγησης Προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με αρ. 184436 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ανάθεσης σύμβασης έργου με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ» προϋπολογισμού 1.320.000,00 € με Φ.ΠΑ. 24%

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή των τμημάτων/ομάδων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου Σερρών έτους 2021-22», προϋπολογισμού 188.197,00 € χωρίς ΦΠΑ και 233.364,28€ με ΦΠΑ. και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με συστημικό αριθμό 139662, για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών έτους 2021-22», προϋπολογισμού 254.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 314.960,00€ με ΦΠΑ, ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 6, 7 και νέων προσωρινών αναδόχων για τα τμήματα 4 και 7.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄ αρ. 1/2022 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, για την «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (φωτοαντιγραφικού χαρτιού)», προϋπολογισμού 9.900,00€ χωρίς ΦΠΑ και 12.276,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: “Εργασίες προστασίας θεμελίωσης γέφυρας Τσέλιου Δήμου Σερρών”

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ. Κ. Λευκώνα”.

ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής”.

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2020.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση χρονικής παράτασης ισχύος της προσφοράς για τον διαγωνισμό «Προμήθεια– τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, προϋπολογισμού 345.967,75€ χωρίς ΦΠΑ και 429.000,00€ με ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Εκθέσεων Πεπραγμένων της Δομής Παροχής Συσσιτίου και του αντίστοιχου διαχειριστικού απολογισμού, για τη χρονική περίοδο από 1-7-2021 έως 31-12-2021.

ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή δωρεάς 40 διατακτικών καρτών, αξίας 50 ευρώ εκάστη, από τον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΕΣΙΡΗ του Ιωάννη, για την ενίσχυση 40 κοινωνικά ευπαθών οικογενειών του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 16ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία του κ. Π.Γ. με κωδ. κτημ. 1802213 στο Ο.Π. 719 στην περιοχή «Άγιοι Ανάργυροι».

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-8516 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις 20 Ιανουαρίου 2022, με προορισμό τη Δράμα, για τη μετάβαση του οχήματος σε συνεργείο εξουσιοδοτημένο της προμηθεύτριας εταιρείας του συγκεκριμένου απορριμματοφόρου, για την επισκευή του.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-8528 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις 25 Ιανουαρίου 2022, με προορισμό τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, για την μεταφορά τροφίμων για την Κοινωνική Κουζίνα.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις 27 Ιανουαρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για την μετάβαση της κ. Τσινίκα Μαρίας δικηγόρου του Δήμου για να παραβρεθεί στα δικαστήρια για υποθέσεις του Δήμου.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις 31 Ιανουαρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για την μετάβαση της κ. Τσινίκα Μαρίας δικηγόρου του Δήμου για να παραβρεθεί στα δικαστήρια για υποθέσεις του Δήμου.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-8526 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 1η Φεβρουαρίου 2022, με προορισμό τα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής, για την μετάβαση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας του Δήμου Σερρών κ. Καρακολίδη Παναγιώτη και των υπαλλήλων του Δήμου κ.κ. Τερμεντζίδου Μαρίας και Τσούκα Ασημίνας, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ”.

The post ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ appeared first on Dimos-news.gr.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ