Με την παρούσα, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 7/2/2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) κατ΄εφαρμογήν:
α) των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) ,
β) Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ .643/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» Μέρος Α3, όπου αναφέρονται τα παρακάτω :
Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:
• Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:
α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή
β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).
• Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην πρόσκληση σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση θα πρέπει να αναγράφεται ο ανωτέρω μεικτός τρόπος συνεδρίασης καθώς και να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις σε μορφή scan στα προσωπικά σας
e-mail
Σε περίπτωση που κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail , τόσο η πρόσκληση όσο και οι σχετικές εισηγήσεις θα αποσταλούν στα κατά τόπους γραφεία των Κοινοτήτων διαμονής τους .

Βάσει των διατάξεων της υπ΄αριθμ .643/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) , μέρος Α3 , ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή του κάθε δημοτικού συμβούλου , δηλαδή είτε διά ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 7/2/2022 και ώρα 11:00π.μ .

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κας . ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΛΙΑ )

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ι ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 21614/17-11-2021 Δήλωσης-Βεβαίωσης της εταιρείας «ΠΑΓΓΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού, δημοτικών τελών, λόγω εποχιακής Λειτουργίας του Εκκοκκιστηρίου Βάμβακος-Σπορελαιουργείο για το έτος 2022.
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον κατ΄εξαίρεση δικαστικό χειρισμό υποθέσεων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΙ . ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Λεβαδέων προς κοινή χρήση με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας για την αρδευτική περίοδο 2022
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού , εποπτεία του δικτύου άρδευσης στα όρια του Δήμου Λεβαδέων , μέριμνα για τη καλή διαχείριση και λειτουργία των αρδευτικών υδάτων κ.λ.π . κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

4. Kαθορισμός περιοριστικών όρων κατά την εγκατάσταση και χρήση οικημάτων από πρόσωπα εκδιδόμενα με αμοιβή. (Η αριθμ 4/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
IV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.127/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πρόεδρος των σχετικών επιτροπών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,2 MW «ΧΛΩΜΟ ΙΙ», στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΧΗ», των Δήμων Αμφίκλειας-Ελάτειας και Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,της εταιρείας Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». (Η αριθμ 2/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

8. Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39,6 MW, στη θέση «Κιάφα Σταυρός – Τσαγκαρόραχη», της Δ.Ε. Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, και της Δ.Ε. Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας GREEN REPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε». (Η αριθμ 3/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το διαβάσαμε ΕΔΩ