Εν μέσω αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς λόγω του ράλι του πληθωρισμού και της αναπροσαρμογής των νομισματικών πολιτικών, η ΕΚΤ δημιουργεί τις προοπτικές για να συνεχιστούν οι αγορές των ελληνικών κρατικών ομολόγων ακόμη και μετά τη λήξη του έκτακτου προγράμματος της πανδημίας (ΡΕΡΡ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, «στην περίπτωση νέου κατακερματισμού στις αγορές που σχετίζεται με την πανδημία, οι επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσαρμοστούν με ευελιξία ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες.

Η ευελιξία αυτή θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την αγορά ομολόγων που εκδίδει η Ελληνική Δημοκρατία επιπλέον της αξίας των ομολόγων που επανεπενδύεται στη λήξη τους, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αγορών στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής προς την ελληνική οικονομία, ενώ αυτή εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του PEPP θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εκ νέου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την αντιμετώπιση αρνητικών διαταραχών που σχετίζονται με την πανδημία».

Πηγή