Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022, 21:57

Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιό της κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, σε συνέχεια του από 08-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη, Ειρήνη Μαραγκουδάκη και Μάρκο Κούτη, σε συνέχεια της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Θεόδωρου Πανταλάκη, του μη εκτελεστικού μέλους κ. Ηλία Μπέτση και του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια του από 08-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, αναγνώρισε ότι στο πρόσωπο του μέλους κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, αποδίδοντας του την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μέλους προκειμένου και για τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή των ανωτέρω πληρούνται i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 07-07-2021 των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 1-9-2023, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

3. Μιχαήλ Ανδρεάδης του Θεοχάρη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Σωτήριος Καρκαλάκος του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Βενετία Κουσία του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Ανδρεάδης θα ασκήσει τα καθήκοντα του από τις 14-02-2022.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., αποφάσισε τα εξής:

1.  Τον ορισμό της κ. Χαρίκλειας Βαρδακάρη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή  αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη, και τον ορισμό του κ. Αβραάμ Μωυσή, Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή  αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ. Αλεξίου Πελέκη.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό, σε συνδυασμό με την παραίτηση του κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη από μέλος του Δ.Σ., η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία βάσει της από 07-07-2021 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τετραμελή  μεικτή Επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα, αποτελούμενη από  δύο (2) τρίτα πρόσωπα – μη μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, έχει ως ακολούθως:

i) Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο -μη μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020

ii) Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, τρίτο πρόσωπο μη μέλος Δ.Σ. ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017

iii) Αβραάμ Μωυσής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

iv) Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020

Η νέα σύνθεση θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, η οποία και θα αποφασίσει τον ορισμό των ιδίων ή την εκλογή άλλων μελών.

Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, και Πρόεδρος της ορίστηκε ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης.

2. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με πρόεδρο την κ. Βενετία Κουσία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Σωτήριο Καρκαλάκο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Αλέξιο Πελέκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, με πρόεδρο αυτής τον κ. Σωτήριο Καρκαλάκο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και μέλη αυτής τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αβραάμ Μωυσή, Αλέξιο Πελέκη, Ειρήνη Μαραγκουδάκη και Μάρκο Κούτη.

Δήλωση του προέδρου της Attica Bank Κωνσταντίνου Μακέδου  

«Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μας στον απελθόντα διευθύνοντα σύμβουλο κύριο Θεόδωρο Πανταλάκη, καθώς και στα απελθόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γκλαβάνη και Μπέτση για τη συνεισφορά τους στην τράπεζα. Ο κ. Πανταλάκης, ο οποίος σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τον τραπεζικό κλάδο στη χώρα μας, χάρη στην επιμονή, τη διορατικότητα και την στρατηγική του συμβολή – πολλές φορές πρωτοπορώντας με την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων – κατάφερε η Attica Bank όχι μόνο να ανταπεξέλθει των δυσκολιών αλλά και να προχωρήσει σε κρίσιμα βήματα εξυγίανσης που της επιτρέπουν σήμερα με αυτοπεποίθηση να σχεδιάζει το μέλλον της προς όφελος των πελατών της, των μετοχών της και της ελληνικής οικονομίας».

Δήλωση του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Αttica Bank Μιχάλη Ανδρεάδη

Αποτελεί μεγάλη μου τιμή και χαρά η ανάληψη των καθηκόντων μου ως διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank. Βασικός μου στόχος είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων της τράπεζας και η εδραίωση της υγειούς αναπτυξιακής της πορείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, καθώς επίσης και τον κύριο Πανταλάκη για την μέχρι τώρα συνεισφορά του στην τράπεζα.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ