Το έργο αφορά στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στις λιμενικές εγκαταστάσεις του αλιευτικού καταφυγίου της Νέας Καλλικράτειας. Μέχρι σήμερα το σύνολο των κινήσεων των επαγγελματικών οχημάτων των αλιέων, γίνεται μέσω χωμάτινης οδού μεταβαλλόμενου πλάτους και χωρίς την ύπαρξη επαρκούς σήμανσης και οδοφωτισμού, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή την πρόσβαση και λειτουργία του. Επιπλέον και όσον αφορά στο πρανές ανάντη της οδού, αυτό παρουσιάζει διάβρωση και αστάθεια, με αποτέλεσμα οι χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων του καταφυγίου να εκτίθεται σε κίνδυνο για την σωματική τους ακεραιότητα. Με την υλοποίηση των έργων και τη βελτίωση των υποδομών επιτυγχάνεται η ασφαλής διακίνηση και υγιεινή των αλιευμάτων, η ασφάλεια των επαγγελματιών του κλάδου και η ορθή και εν γένει σύγχρονη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. H σταθεροποίηση του παραλιακού πρανούς του οικισμού της Νέας Καλλικράτειας και ενίσχυση της ευστάθειας του πρανούς με την κατασκευή μόνιμων ηλώσεων εδάφους, επένδυση του μετώπου του πρανούς με εύκαμπτο τύπο επένδυσης από πλήρως αγκυρούμενο συρματόπλεγμα και τρισδιάστατο αντιδιαβρωτικό γεώπλεγμα υψηλής αντοχής και προστασία του πόδα του πρανούς με δύσκαμπτο τύπο επένδυσης από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
2. Η κατασκευή των αναγκαίων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την ασφαλή κίνηση οχημάτων και εργαζομένων εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου (αναγκαίο πλάτος της οδού πρόσβασης προς τις λιμενικές εγκαταστάσεις, καθορισμός ορίων κινήσεων των Ι.Χ, των βαρέων και λοιπών μηχανημάτων τα οποία δραστηριοποιούνται στις λιμενικές εγκαταστάσεις, δημιουργία ασφαλών χώρων στάθμευσης, κατασκευή πεζοδρομίων ικανού πλάτους για την αναβάθμιση της ποιότητας κυκλοφορίας των πεζών εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης).

✅Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 2.362.903,23€. και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα».
✅Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
✅ Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ..
✅ Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ