Διευκρινιστική ΕΓΚΥΚΛΙΟ αναφορικά με τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 5027/2023 (Α΄48) και ειδικότερα με τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα οι διευκρινίσεις ανά άρθρο αφορούν στα εξής:

➢ Άρθρο 45 – Προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

➢ Άρθρο 47 – Προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτικής κοινότητας – Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010.

➢ Άρθρο 57 – Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 64 ν. 4954/2022.

➢ Άρθρο 58 – Κωλύματα εκλογιμότητας όσων έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4804/2021.

Αναλυτικά η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΕΣ: Διευκρινιστική εγκύκλιος για προγραμματικές συμβάσεις, κωλύματα εκλογιμότητας και αναγνώριση οικισμού σε δημοτική κοινότητα Το διαβάσαμε ΕΔΩ