Από τα πρακτικά της με αριθμό 7ης/2023 τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το Σάββατο 18 του μηνός Μαρτίου 2023, στην Λευκάδα.

Αριθ. Απόφασης 59-7/18-03-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πλυντήριο-λιπαντήριο βαρέων οχημάτων στην Απόλπαινα.
Σήμερα, ημέρα Σάββατο 18 του μηνός Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση στην Λευκάδα, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ’ αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ΄ αριθ. πρωτ.: οικ.20584/13/10-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 167 και 169 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου, Γραμματέας Π.Σ.
3. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
4. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
5. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
6. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
7. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη – Σκορδίλη του Στεφάνου
8. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
9. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
11. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
13. Αθανάσιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου
14. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
15. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
16. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
17. Χρήστος – Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
18. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
19. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου
20. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
21. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
22. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
23. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
24. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
25. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
26. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου
27. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
28. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευαγγέλου
29. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
2. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
4. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
6. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
7. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος
8. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου
9. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου
10. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου
11. Σπυρίδων Μαυροζούμης του Παναγιώτη
12. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου

Οι οποίοι απουσίαζαν δικαιολογημένα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ενός (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι εννέα (29) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη.

Κατά την συζήτηση της 1ης Επερώτησης προσήλθε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος.

Κατά την συζήτηση της 4ης Επερώτησης προσήλθε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ..

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Μουζακίτης ζήτησε να προτάξει το Σώμα το 6ο εντός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ¨Νέα πρωτότυπη Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών Αναψυχής στον κόλπο Πετριτή – Καλυβιώτη – Αλυκές της Νότιας Κέρκυρας¨», διότι παρευρίσκοντο στην συνεδρίαση και ζήτησαν παρέμβαση επί του θέματος, εκπρόσωποι των κατοίκων της Νότιας Κέρκυρας και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

————–Παράλειψη————–

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση τα θέματα που κατατέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης προκειμένου το Σώμα να αποφασίσει για την συζήτησή τους:

1ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Συγκρότηση νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ιονίων Νήσων ΠΣΕΚ-ΙΝ.
Εισηγήτρια : Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

2ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Εξουσιοδότηση Διευθύνσεων Τεχνικών ΄Εργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την έγκριση των δημόσιων συμβάσεων μελετών του Ν. 4412/16 που υλοποιούν, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 163, περίπτωση ιστ΄, του Ν. 3852/10.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Υποδομών & Τεχνικών ΄Εργων, κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

3ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας και της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την εκπόνηση της μελέτης για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου της Ι.Μ. ΑΓΡΙΛΙΩΝ.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός

4ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον αποχαρακτηρισμό από επαρχιακό, τμήματος της υπ’ αριθμ. 1 επαρχιακής οδού και χαρακτηρισμό ως επαρχιακού ετέρου τμήματος (παράκαμψη του προς αποχαρακτηρισμού παλαιού επαρχιακού τμήματος) της υπ’ αριθμ. 1 επαρχιακής οδού, εκτός ορίων οικισμού Περατάτων.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός

5ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : «Παράταση απασχόλησης στην Π.Ε. Ζακύνθου κατά 12 μήνες, εννέα (9) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, βάσει της 1ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ».
Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αικατερίνη Μοθωναίου

6ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : «Αποδοχή των όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Ανάπλαση και Ανάδειξη τουριστικής ζώνης από την θέση “Τσάκι” έως την Μεσογγή επί της Επαρχιακής οδού Κέρκυρας -Λευκίμμη”».
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Τεχνικών Έργων κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

7ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Αποδοχή των όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Αργοστολίου, του Δήμου Ιθάκης, του Δήμου Ληξουρίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Τεχνικών Έργων κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

8ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

9ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

10ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Πλυντήριο-λιπαντήριο βαρέων οχημάτων στην Απόλπαινα.
Εισηγητής : Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

11ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Επιστρεπτέα Προκαταβολή – δυνατότητα επανόρθωσης λαθών μη διατήρησης του προβλεπόμενου μέσου όρου απασχόλησης.
Εισηγητής : Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ως εξής:

Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

Το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

Το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην αμέσως επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

Το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

Το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην αμέσως επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην αμέσως επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ο 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

Το 9ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

Το 10ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023.

Το 11ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

————–Παράλειψη————–

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μουζακίτης, έθεσε προς συζήτηση το 10ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο : Πλυντήριο-λιπαντήριο βαρέων οχημάτων στην Απόλπαινα.

————–Παράλειψη————–

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: Πλυντήριο-λιπαντήριο βαρέων οχημάτων στην Απόλπαινα.
Με την έναρξη της συζήτησης ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», Θεόδωρος Χαλικίας εισηγήθηκε τα κάτωθι :

Το διαβάσαμε ΕΔΩ