Το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη με ψήφους 33 υπέρ και 2 λευκά αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 228/27-5-2024 απόφασή του την προκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τον δήμο και καθόρισε συγχρόνως τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία.

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται μέχρι τις 17.06.2024, προκαθορισμένη ημέρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη.

 

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης:

  • Ως Συμπαραστάτης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους.
  • Ως Συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
  • Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν. 4804/21( Α ’90).
  • Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής.
  • Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία προγραμματίζεται για τις 06.2024.
  • Να διαθέτει Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
  • Να έχει πιστοποιηθεί ως Διαμεσολαβητής/τρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διαμεσολάβηση.
  • Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει στοιχεία σπουδών, επαγγελματικής εμπειρίας και στοιχεία επικοινωνίας.
  • Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του Ν. 4804/21( Α ’90)».

 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει στοιχεία σπουδών, επαγγελματικής εμπειρίας και στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα αναγράφεται ότι α) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, β) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του Τμήματος Δ της παρούσας και γ) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα του άρθρου 10 του Ν. 4804/21 ( Α ’90).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, υπόψη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, με ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» με καταληκτική προθεσμία την ημέρα της διεξαγωγής της καθοριζόμενης συνεδρίασης εκλογής του Συμπαραστάτη, η οποία προγραμματίζεται για τις 17.06.2024. Επίσης μπορούν να υποβληθούν στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου στην καθοριζόμενη συνεδρίαση εκλογής Συμπαραστάτη.

 

Το διαβάσαμε ΕΔΩ