Δράση για την εξωστρέφεια των θεσσαλικών επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ για προβολή και δικτύωση προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ


Αρχίζει από αύριο 2 Ιουλίου 2024 η διαδικασία αιτήσεων των θεσσαλικών επιχειρήσεων για δράσεις προβολής κι εξωστρέφειας μέσω ΕΣΠΑ προκειμένου να βελτιώσουν τα μεγέθη τους, μετά τις καταστροφές που έπαθε η περιοχή λόγω της καταιγίδας Daniel.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) opske.gr ​με την ένδειξη «Δράση: Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης». Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει αύριο 2 Ιουλίου 2024 και ολοκληρώνεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2024 ως τις 2 μετά το μεσημέρι.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Στόχος η ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ και υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σε τρίτες χώρες.

Η συγκεκριμένη δράση καλύπτει τις δαπάνες συμμετοχής των επιχειρήσεων σε εκθέσεις, η οποία συμμετοχή έχει το νόημα της προβολής, της ενημέρωσης αλλά και της δικτύωσης με άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο σε εθνικό επίπεδο ή διεθνώς με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών τους.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

  • Οι επιχειρήσεις έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.​​
  • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα II

Επιλέξιμες δαπάνες (ΚΑΔ)

III. Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος II- EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

  • Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα.
  • Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα / υπηρεσίες που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εκθέσεις.

Τι χρηματοδοτείται

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί ν΄ ανέλθει σε έως και 90.000€, για συμμετοχή σε τουλάχιστον 2 επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, με μέγιστο επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό για κάθε συμμετοχή σε έκθεση 45.000 €, όπως ορίζεται στην Ενότητα 6.1 της Πρόσκλησης.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 90.000€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου.

Πηγή